ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณโครงการ
(บาท)
คาดว่าจะประกาศ
จัดซื้อ
จัดจ้าง
(เดือน/ปี)
ประกาศ
ครั้งที่
ประกาศ
วันที่
ประเภทประกาศ
1.งานจ้างเหมาบริการรับ-ส่งเอกสาร ภายใน ทีโอที บริเวณเพลินจิต546,801.6710/2563พสน/402924/09/2563ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างดูรายละเอียดประกาศ
2.งานเช่าที่ราชพัสดุ ทะเบียนที่ พล.389 และ พล.381 อ.เมือง จ.พิษณุโลก3,697,014.0010/2563นพค./202/256323/09/2563ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างดูรายละเอียดประกาศ
3.งานจ้างเหมาสร้างข่ายสาย ODN/OFC เพื่อรองรับการตัดถ่ายนำเลขหมายลงท่อร้อยสายใต้ดิน31,597,912.1311/2563นพค./201/256323/09/2563ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างดูรายละเอียดประกาศ
4.งานจ้างเหมาสร้างข่ายสาย ODN และงานก่อสร้างท่อร้อยสายฯพร้อมบ่อพัก โครงการปรับปรุงพื้นที่ย่านถนนข้าวสาร เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ตามนโยบายรัฐบาลและกรุงเทพมหานครเส้นทางถนนข้าวสาร ชส.กรุงเกษม6,299,349.0711/2563นพค./201/256323/09/2563ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างดูรายละเอียดประกาศ
5.งานจ้างเหมาเพื่อปฏิบัติงานด้านวิชาการกฎหมายของส่วนงาน วบญ. จำนวน 1 อัตรา429,369.6001/2563จพค./2282/256322/09/2563ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างดูรายละเอียดประกาศ
6.งานเช่าอุปกรณ์และวงจรสื่อสารความเร็วสูง โครงการเช่าวงจรสื่อสารความเร็วสูงและบริการอินเทอร์เน็ตภายในและภายนอกประเทศ เพื่อให้บริการแก่ การยาสูบแห่งประเทศไทย14,231,000.0009/2563นพค./200/256321/09/2563ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างดูรายละเอียดประกาศ
7.งานจ้างจัดทำกลยุทธ์ดิจิทัล เพื่อสนับสนุนงานขาย TOTmobile1,337,500.0009/2563นพค./200/256321/09/2563ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างดูรายละเอียดประกาศ
8.งานซื้อชุดอุปกรณ์กระจายสัญญาณ สำหรับโครงการเช่าใช้บริการคู่สายโทรศัพท์ พร้อมใช้บริการ Internet แก่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด และสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอต่าง ๆ775,215.0010/2563นพค./200/256321/09/2563ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างดูรายละเอียดประกาศ
9.งานจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานภายใต้ฝ่ายโครงข่ายบรอดแบนด์ จำนวน 18 คน5,041,626.0010/2563นพค./19917/09/2563ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างดูรายละเอียดประกาศ
10.งานซื้ออุปกรณ์ Router ยี่ห้อ Cisco เพื่อให้บริการแก่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โครงการตู้ ATM3,323,112.9109/2563นพค./19817/09/2563ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างดูรายละเอียดประกาศ
11.งานจ้างเหมาก่อสร้างท่อร้อยสายโทรศัพท์ใต้ดิน และบ่อพักโครงการนนทรี (MOU) เส้นทางถนนพระรามที่ 3 ชส.ถนนตก จ.กรุงเทพมหานคร11,450,597.5112/2563นพค./19817/09/2563ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างดูรายละเอียดประกาศ
12.งานจ้างบริการวงจร Hong Kong Local Loop ระดับความเร็ว 100Gbps เส้นทาง CLS Telecom house,Hong Kong ถึง Mega-I, Hong Kong 1,906,312.0010/2563นพค./197/256315/09/2563ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างดูรายละเอียดประกาศ
13.งานจ้างเหมาสร้างข่ายสาย ODN/OFC และติดตั้งอุปกรณ์โทรคมนาคม OLT/CARD GPON/Line Card/Up Link Card และอื่นๆและงานสร้างท่อร้อยสาย รองรับแผนงาน นำสายสื่อสารลงใต้ดินระยะที่ 1 เส้นทางถนนรัชดาภิเษก พร้อมตัดถ่ายเลขหมายและรื้อถอนเคเบิลเก่าเลิกใช้งาน ชส.ลาดพร้าว 117,605,501.6810/2563นพค./197/256315/09/2563ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างดูรายละเอียดประกาศ
14.งานจ้างผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เพื่อสอบทานรายงานค่าใช้จ่าย เพื่อสนับสนุนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการสังคมตามนโยบายรัฐบาล ตามมาตรา 84 วรรคสาม (2) สำหรับปี 2556 ปี 2557 และปี 25581,200,000.0009/2563จพค./221414/09/2563ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างดูรายละเอียดประกาศ
15.งานจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานในส่วนบริหารธุรกิจสื่อสารไร้สาย (บธส.) จำนวน 3 อัตรา797,107.2009/2563นพค./196/256310/09/2563ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างดูรายละเอียดประกาศ
16.งานเช่าที่ดินราชพัสดุจังหวัดระยอง4,882,500.0009/2563นพค./195/256309/09/2563ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างดูรายละเอียดประกาศ
17.งานเช่าที่ดินราชพัสดุจังหวัดชลบุรี(เมืองพัทยา)3,135,985.0009/2563นพค./195/256309/09/2563ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างดูรายละเอียดประกาศ
18.งานเช่าที่ดินราชพัสดุจังหวัดชลบุรี799,505.0009/2563นพค./195/256309/09/2563ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างดูรายละเอียดประกาศ
19.งานเช่าที่ดินราชพัสดุจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อเป็นที่ทำการของส่วนบริการลูกค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา1,769,390.0009/2563นพค./195/256309/09/2563ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างดูรายละเอียดประกาศ
20.งานเช่าที่ดินราชพัสดุจังหวัดนครนายก เพื่อเป็นชุมสายโทรศัพท์นครนายก และอาคารโทรคมนาคมปากพลี780,657.0009/2563นพค./195/256309/09/2563ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างดูรายละเอียดประกาศ
21.งานเช่าที่ดินราชพัสดุจังหวัดสระแก้ว เพื่อเป็นสถานนีโทรคมนาคมสระแก้ว, วัฒนานคร,ตาพระยา และศูนย์บริการอรัญประเทศ1,785,099.0009/2563นพค./195/256309/09/2563ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างดูรายละเอียดประกาศ
22.งานเช่าที่ดินราชพัสดุจังหวัดระยอง(มาบตาพุด)944,398.0009/2563นพค./195/256309/09/2563ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างดูรายละเอียดประกาศ
23.งานจ้างเหมาติดตั้งระบบ Solar Cell ระบบ On Grid ขนาด 55 Kw อาคาร ภน.32,760,600.0010/2563นพค./194/256309/09/2563ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างดูรายละเอียดประกาศ
24.งานซื้ออุปกรณ์ Router ยี่ห้อ Cisco เพื่อให้บริการอินเทอร์เน็ต FTTx Fixed IP แก่บริษัท ปูนซีเมนต์เอเซีย จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ 2,799,120.0009/2563นพค./193/256309/09/2563ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างดูรายละเอียดประกาศ
25.งานจ้างบริการวงจรอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศ ระดับความเร็ว 50 Gbps34,668,000.0009/2563นพค./193/256309/09/2563ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างดูรายละเอียดประกาศ
26.งานจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์ Router และ Switch เพื่อให้บริการแก่ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)3,543,840.0009/2563นพค./193/256309/09/2563ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างดูรายละเอียดประกาศ
27.งานเช่าอุปกรณ์ สำหรับโครงการเช่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อให้บริการแก่กรมประมง321,000.0009/2563นพค./193/256309/09/2563ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างดูรายละเอียดประกาศ
28.งานจ้างเหมาติดตั้งอุปกรณ์ MSAN พร้อมสร้างข่ายสาย Optical Fiber Cable ชุมสายเพลินจิต ระยะที่ 418,583,760.0010/2563นพค./193/256309/09/2563ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างดูรายละเอียดประกาศ
29.งานจ้างเหมาสำรวจและจัดเก็บข้อมูลท่อร้อยสาย เพื่อใช้ประกอบการให้บริการและรองรับการปรับสภาพภูมิทัศน์21,400,000.0010/2563นพค./193/256309/09/2563ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างดูรายละเอียดประกาศ
30.งานซื้ออุปกรณ์ Transceiver Module โครงข่าย Local Network ยี่ห้อ Cisco จำนวน 3 รายการ16,045,720.0011/2563นพค./193/256309/09/2563ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างดูรายละเอียดประกาศ
31.งานจ้างเหมาสร้างข่ายสาย ODN และงานก่อสร้างท่อร้อยสายฯพร้อมบ่อพัก โครงการปรับปรุงพื้นที่ย่านถนนข้าวสาร เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ตามนโยบายรัฐบาลและกรุงเทพมหานครเส้นทางถนนข้าวสาร ชส.กรุงเกษม6,299,349.0711/2563นพค./193/256309/09/2563ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างดูรายละเอียดประกาศ
32.งานจ้างเหมาเพื่อให้บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ โครงการกระทรวงวัฒนธรรม จำนวน 6 คน1,473,004.8009/2563นพค./192/256309/09/2563ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างดูรายละเอียดประกาศ
33.งานจ้างเหมาเพื่อให้บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ภาคเอกชน จำนวน 26 คน4,283,038.8009/2563นพค./192/256309/09/2563ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างดูรายละเอียดประกาศ
34.งานจ้างเหมาให้บริการลูกค้าทางโทรศัพท์โครงการชลประทาน จำนวน 6 คน1,329,838.8009/2563นพค./192/256309/09/2563ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างดูรายละเอียดประกาศ
35.งานจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ Internet Authentication เพื่อให้บริการแก่กรมชลประทาน 695,500.0009/2563นพค./192/256309/09/2563ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างดูรายละเอียดประกาศ
36.งานจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ เพื่อให้บริการแก่ กรมชลประทาน 4,345,270.0009/2563นพค./192/256309/09/2563ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างดูรายละเอียดประกาศ
37.งานจ้างเหมาก่อสร้างท่อร้อยสายโทรศัพท์ใต้ดินและบ่อพัก โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว และปรับปรุงภูมิทัศน์ เส้นทางบริเวณถนนประสาทวิถี (บริเวณป้อมตำรวจหน้าวัดอรัญ ถึงวงเวียนหอนาฬิกาเทศบาลนครแม่สอด) ชส.แม่สอด จ.ตาก14,514,344.5610/2563นพค./192/256309/09/2563ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างดูรายละเอียดประกาศ
38.งานจ้างบริการรักษาความสะอาดภายในอาคารของส่วนคลังพัสดุ จำนวน 6 คน1,690,257.6010/2563จพค./205403/09/2563ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างดูรายละเอียดประกาศ
39.งานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดพื้นที่และบำรุงรักษาต้นไม้ ภายใน ทีโอที สำนักงานเพลินจิต1,533,397.7410/2563พสน./402902/09/2563ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างดูรายละเอียดประกาศ
40.งานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยพื้นที่ น.127,141,192.0010/2563พสน./378001/09/2563ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างดูรายละเอียดประกาศ
41.งานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยพื้นที่ ชส.เพลินจิต11,584,248.0010/2563พสน./378001/09/2563ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างดูรายละเอียดประกาศ
42.งานจ้างเหมานิติบุคคลให้บริการรักษาความปลอดภัย อาคารสถานที่ในพื้นที่ ภก.337,323,440.4010/2563733/e-bidding03/256331/08/2563ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างดูรายละเอียดประกาศ
43.งานจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงาน ณ ศูนย์การขายและดูแลลูกค้าธุรกิจที่ 3.1 ภายใต้ส่วนการขายและลูกค้าสัมพันธ์ที่ 3.1858,739.2010/2563นพค./191/256326/08/2563ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างดูรายละเอียดประกาศ
44.งานจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานด้านช่าง ของส่วนงานปฏิบัติการระบบตอนนอกที่ 3.1 ภายใต้ บน3.1 7,906,358.4010/2563นพค./191/256326/08/2563ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างดูรายละเอียดประกาศ
45.งานจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานแกะกล่อง/บรรจุอุปกรณ์และงานทะเบียน จำนวน 5 คน836,526.0010/2563นพค./191/256326/08/2563ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างดูรายละเอียดประกาศ
46.งานจ้างเหมานิติบุคคล ส่วนระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ (อบซ.) จำนวน 3 คน720,580.8010/2563นพค./191/256326/08/2563ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างดูรายละเอียดประกาศ
47.งานจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานด้านช่าง ของ ส่วนปฏิบัติการระบบตอนนอกที่ 3.28,907,621.6011/2563นพค./191/256326/08/2563ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างดูรายละเอียดประกาศ
48.งานซื้ออุปกรณ์ Media Converter เพื่อตัดถ่ายบริการ ISDN PRI เป็น SIP Trunk จำนวน 86 แห่งในพื้นที่สำนักขายและบริการลูกค้าภาคใต้3,445,400.0010/2563นพค./190/256326/08/2563ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างดูรายละเอียดประกาศ
49.งานจ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานผ่านนิติบุคคล เพื่อรองรับการให้บริการลูกค้าภาครัฐ ปฏิบัติงาน ณ ส่วนพัฒนาและบริการลูกค้าภาครัฐที่ 3 (พฐฒ.3)จำนวน 3 อัตรา1,061,226.0009/2563นพค./189/256326/08/2563ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างดูรายละเอียดประกาศ
50.งานจ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานผ่านนิติบุคคล เพื่อรองรับการให้บริการลูกค้าภาครัฐ ปฏิบัติงาน ณ ส่วนพัฒนาและบริการลูกค้าภาครัฐที่ 2 (พฐฒ.2) จำนวน 8 อัตรา2,961,225.0009/2563นพค./189/256326/08/2563ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างดูรายละเอียดประกาศ
51.งานซื้อ License (re-new License) ระบบเฝ้าระวังเครือข่ายบริการ (Service Monitoring System) (ยี่ห้อ SolarWinds)872,050.0009/2563นพค./189/256326/08/2563ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างดูรายละเอียดประกาศ
52.งานจ้างเหมาสร้างข่ายสาย ODN/OFC และติดตั้งอุปกรณ์โทรคมนาคม OLT/CARD GPON/Line Card/Up Link Card และอื่นๆและงานสร้างท่อร้อยสาย รองรับแผนงาน นำสายสื่อสารลงใต้ดินระยะที่ 1 เส้นทางถนนพหลโยธิน พร้อมตัดถ่ายเลขหมายและรื้อถอนเคเบิลเก่าเลิกใช้งาน69,139,701.0610/2563นพค./189/256326/08/2563ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างดูรายละเอียดประกาศ
53.งานจ้างเหมาสร้างข่ายสาย ODN/OFC และติดตั้งอุปกรณ์โทรคมนาคม OLT/CARD GPON/Line Card/Up Link Card และอื่นๆและงานสร้างท่อร้อยสาย รองรับแผนงาน นำสายสื่อสารลงใต้ดินระยะที่ 1 เส้นทางถนนรัชดาภิเษก พร้อมตัดถ่ายเลขหมายและรื้อถอนเคเบิลเก่าเลิกใช้งาน ชส.ลาดพร้าว 117,605,501.6810/2563นพค./189/256326/08/2563ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างดูรายละเอียดประกาศ
54.งานจ้างเหมาก่อสร้างท่อร้อยสายโทรศัพท์ใต้ดินและบ่อพัก รองรับโครงการก่อสร้างบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 41 สายบ้านท่าทอง-บ้านสวนสมบูรณ์(ขาขึ้น) ชส.ละแม จ.ชุมพร2,111,117.4912/2563นพค./189/256326/08/2563ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างดูรายละเอียดประกาศ
55.งานจ้างเหมาติดตั้งระบบวิทยุสื่อสารย่านความถี่ UHF/VHF 88,635,590.0010/2563พสฐ./2/256325/08/2563ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างดูรายละเอียดประกาศ
56.งานจ้างเหมาติดตั้งเครื่องปรับอากาศพร้อมรื้อถอนจำนวน 80 เครื่อง7,040,600.0008/2563นพค./188/256325/08/2563ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างดูรายละเอียดประกาศ
57.งานจ้างเหมาให้บริการลูกค้าทางโทรศัพท์โครงการศูนย์บริการภาครัฐเพื่อประชาชน จำนวน 250 คน62,560,888.4009/2563นพค./188/256325/08/2563ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างดูรายละเอียดประกาศ
58.งานจ้างเหมาก่อสร้างท่อร้อยสายโทรศัพท์ใต้ดินและบ่อพัก โครงการสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงลพบุรี-ปากน้ำโพ เส้นทางสถานีรถไฟบ้านกลับ-สถานีไผ่ใหญ่ ชุมสายลพบุรี จ.ลพบุรี (จุดที่1 จุดที่3 และจุดที่ 7) 1,931,476.2607/2563นพค./187/256325/08/2563ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างดูรายละเอียดประกาศ
59.งานจ้างเหมาติดตั้งเครื่องปรับอากาศให้กับส่วนงานในสังกัด ภก.1 จำนวน 9 ส่วนงาน3,895,763.0009/2563นพค./187/256325/08/2563ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างดูรายละเอียดประกาศ
60.งานจ้างเหมาติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ของส่วนงานภายใต้สังกัด ภก.1.2 จำนวน 4 ส่วนงานคือ จ. ราชบุรี จ. เพชรบุรี จ. สมุทรสาคร และส่วนงาน อภก.1.21,282,930.0004/2563นพค./186/256325/08/2563ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างดูรายละเอียดประกาศ
61.งานจ้างเหมาก่อสร้างท่อร้อยสายโทรศัพท์ใต้ดินและบ่อพัก โครงการสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงลพบุรี-ปากน้ำโพ เส้นทางสถานีรถไฟบ้านกลับ-สถานีไผ่ใหญ่(จุดที่7)ชุมสายลพบุรี จ.ลพบุรี 705,500.2207/2563นพค./186/256325/08/2563ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างดูรายละเอียดประกาศ
62.งานจ้างเหมาก่อสร้างท่อร้อยสายโทรศัพท์ใต้ดินและบ่อพัก โครงการสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงลพบุรี-ปากน้ำโพ เส้นทางสถานีรถไฟบ้านกลับ-สถานีไผ่ใหญ่(จุดที่3)ชุมสายลพบุรี จ.ลพบุรี 582,662.0807/2563นพค./186/256325/08/2563ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างดูรายละเอียดประกาศ
63.งานซื้ออุปกรณ์ OLT/XGPON/GPON ยี่ห้อ ZTE พื้นที่ บน.2.38,021,485.0508/2563นพค./185/256325/08/2563ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างดูรายละเอียดประกาศ
64.งานจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ในพื้นที่ ภก.321,632,832.0010/2563733/e-bidding02/256324/08/2563ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างดูรายละเอียดประกาศ
65.งานจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงาน NOC-IIG ณ ส่วนอินเทอร์เน็ตเกตเวย์ระหว่างประเทศ จำนวน 4 คน1,216,204.8009/2563นพค./184/256317/08/2563ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างดูรายละเอียดประกาศ
66.งานจ้างเหมาบำรุงรักษาเลขหมายผ่านโครงข่ายคู่สายทองแดง ในพื้นที่ส่วนบริการลูกค้านครหลวงที่ 3.1.2 จำนวน 21,105 เลขหมาย2,465,992.6210/2563นพค./184/256317/08/2563ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างดูรายละเอียดประกาศ
67.งานจ้างเหมาบำรุงรักษาเลขหมายผ่านโครงข่ายคู่สายทองแดง ในพื้นที่ส่วนบริการลูกค้านครหลวงที่ 3.1.1 จำนวน 17,074 เลขหมาย1,994,994.4610/2563นพค./184/256317/08/2563ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างดูรายละเอียดประกาศ
68.งานจ้างเหมาบำรุงรักษาเลขหมายผ่านโครงข่ายคู่สายทองแดง ในพื้นที่ส่วนบริการลูกค้านครหลวงที่ 3.1.3 จำนวน 21,670 เลขหมาย2,532,009.4810/2563นพค./184/256317/08/2563ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างดูรายละเอียดประกาศ
69.งานจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานด้านช่าง ภายใต้ส่วนปฏิบัติการระบบตอนนอกที่ 2.12,514,072.0010/2563นพค./184/256317/08/2563ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างดูรายละเอียดประกาศ
70.งานจ้างเหมาปฏิบัติงานด้านช่าง โดยหวังผลสำเร็จของงาน (OUTTASK) พื้นที่ บบน.3.3.2 งานบำรุงรักษาเลขหมายและบริการอินเตอร์เน็ต ผ่านโครงข่ายคู่สายทองแดง จำนวน 16,740 เลขหมาย/พอร์ต4,750,209.3611/2563นพค./184/256317/08/2563ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างดูรายละเอียดประกาศ
71.งานจ้างเหมาปฏิบัติงานด้านช่าง โดยหวังผลสำเร็จของงาน (OUTTASK) พื้นที่ บบน.3.3.2 งานติดตั้งบริการ TOT FIBER 2U จำนวน 750 พอร์ต686,948.0311/2563นพค./184/256317/08/2563ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างดูรายละเอียดประกาศ
72.งานจ้างเหมาปฏิบัติงานด้านช่าง โดยหวังผลสำเร็จของงาน (OUTTASK) พื้นที่ บบน.3.3.3 งานบำรุงรักษาเลขหมายและบริการอินเตอร์เน็ต ผ่านโครงข่ายคู่สายทองแดง จำนวน 42,000เลขหมาย/พอร์ต11,918,088.0011/2563นพค./184/256317/08/2563ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างดูรายละเอียดประกาศ
73.งานจ้างเหมาปฏิบัติงานด้านช่าง โดยหวังผลสำเร็จของงาน (OUTTASK) พื้นที่ บบน.3.3.3 งานบำรุงรักษาบริการ TOT FIBER 2U จำนวน 11,906 พอร์ต.5,234,372.8911/2563นพค./184/256317/08/2563ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างดูรายละเอียดประกาศ
74.งานจ้างเหมาปฏิบัติงานด้านช่าง โดยหวังผลสำเร็จของงาน (OUTTASK) พื้นที่ บบน.3.3.3 งานติดตั้งบริการ TOT FIBER 2U จำนวน 1,200 พอร์ต.1,099,116.8411/2563นพค./184/256317/08/2563ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างดูรายละเอียดประกาศ
75.งานจ้างเหมาปฏิบัติงานด้านช่าง โดยหวังผลสำเร็จของงาน (OUTTASK) พื้นที่ บบน.3.3.1 งานบำรุงรักษาเลขหมายและบริการอินเตอร์เน็ต ผ่านโครงข่ายคู่สายทองแดง จำนวน 23,000เลขหมาย/พอร์ต6,526,572.0011/2563นพค./184/256317/08/2563ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างดูรายละเอียดประกาศ
76.งานจ้างเหมาบำรุงรักษาเลขหมายผ่านโครงข่ายคู่สายทองแดงพื้นที่ ส่วนบริการลูกค้านครหลวงที่ 3.2.2จำนวน 12,407 เลขหมาย1,465,614.1011/2563นพค./184/256317/08/2563ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างดูรายละเอียดประกาศ
77.งานจ้างเหมาปฏิบัติงานด้านช่าง โดยหวังผลสำเร็จของงาน (OUTTASK) พื้นที่ บบน.3.3.1 งานติดตั้งบริการ TOT FIBER 2U จำนวน 600 พอร์ต.549,558.4211/2563นพค./184/256317/08/2563ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างดูรายละเอียดประกาศ
78.งานจ้างบำรุงรักษาระบบ DNS ยี่ห้อ Infoblox8,132,000.0011/2563นพค./184/256317/08/2563ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างดูรายละเอียดประกาศ
79.งานจ้างเหมาบำรุงรักษาเลขหมายผ่านโครงข่ายคู่สายทองแดงพื้นที่ ส่วนบริการลูกค้านครหลวงที่ 3.2.1จำนวน 16,710 เลขหมาย1,973,918.8811/2563นพค./184/256317/08/2563ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างดูรายละเอียดประกาศ
80.งานจ้างเหมาปฏิบัติงานด้านช่าง โดยหวังผลสำเร็จของงาน (OUTTASK) พื้นที่ บบน.3.3.1 งานบำรุงรักษาบริการ TOT FIBER 2U จำนวน 8,000 พอร์ต.3,517,132.8011/2563นพค./184/256317/08/2563ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างดูรายละเอียดประกาศ
81.งานจ้างบำรุงรักษาระบบ Radius และ Database สำหรับบริการบรอดแบนด์7,704,000.0011/2563นพค./184/256317/08/2563ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างดูรายละเอียดประกาศ
82.งานจ้างเหมาปฏิบัติงานด้านช่าง โดยหวังผลสำเร็จของงาน (OUTTASK) พื้นที่ บบน.3.3.2 งานบำรุงรักษาบริการ TOT FIBER 2U จำนวน 14,700 พอร์ต.6,462,731.5211/2563นพค./184/256317/08/2563ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างดูรายละเอียดประกาศ
83.งานจ้างเหมาบำรุงรักษาเลขหมายผ่านโครงข่ายคู่สายทองแดงพื้นที่ ส่วนบริการลูกค้านครหลวงที่ 3.2.3 จำนวน 19,481 เลขหมาย2,301,251.5711/2563นพค./184/256317/08/2563ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างดูรายละเอียดประกาศ
84.งานจ้างบำรุงรักษา (Maintenance Agreement) ระบบ Email Protection ยี่ห้อ Proofpoint5,778,000.0012/2563นพค./184/256317/08/2563ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างดูรายละเอียดประกาศ
85.งานจ้างบำรุงรักษา (Maintenance Agreement) อุปกรณ์ Storage และ CGN Log Server ยี่ห้อ HP5,957,760.0012/2563นพค./184/256317/08/2563ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างดูรายละเอียดประกาศ
86.งานจ้างบริการผู้ช่วยปฎิบัติงานด้านช่าง จำนวน 39 คนในพื้นที่ 04516,930,567.2008/2563นพค./183/256317/08/2563ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างดูรายละเอียดประกาศ
87.งานจ้างบริการผู้ช่วยปฎิบัติงานด้านช่าง จำนวน 62 คนในพื้นที่ 04326,727,230.4008/2563นพค./183/256317/08/2563ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างดูรายละเอียดประกาศ
88.งานจ้างบริการผู้ช่วยปฎิบัติงานด้านช่าง จำนวน 115 คนในพื้นที่ 04249,995,621.6008/2563นพค./183/256317/08/2563ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างดูรายละเอียดประกาศ
89.งานซื้อชุดอุปกรณ์ห้องอบรม Virtual Class On-line Learning1,037,151.0009/2563นพค./182/256317/08/2563ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างดูรายละเอียดประกาศ
90.งานเช่าอุปกรณ์และวงจรสื่อสาร สำหรับโครงการงานเช่าระบบเครือข่ายสำหรับตรวจวัดข้อมูลการสูบจ่ายน้ำและควบคุมระยะไกล เพื่อให้บริการแก่ การประปานครหลวง695,500.0009/2563นพค./182/256317/08/2563ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างดูรายละเอียดประกาศ
91.งานซื้ออุปกรณ์ Router สำหรับโครงการงานเช่าระบบเครือข่ายสำหรับตรวจวัดข้อมูลการสูบจ่ายน้ำและควบคุมระยะไกล เพื่อให้บริการแก่ การประปานครหลวง1,587,880.0009/2563นพค./182/256317/08/2563ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างดูรายละเอียดประกาศ
92.งานซื้ออุปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูลแผนที่21,400,000.0009/2563นพค./182/256317/08/2563ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างดูรายละเอียดประกาศ
93.งานจ้างบำรุงรักษาระบบตู้สาขาโทรศัพท์ สำหรับโครงการจ้างเหมาบริการดูแลรักษาระบบตู้สาขาโทรศัพท์ เพื่อให้บริการแก่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี834,600.0009/2563นพค./182/256317/08/2563ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างดูรายละเอียดประกาศ
94.งานซื้อ FUSION SPLICING MACHINE จำนวน 38 ST.3,773,248.0010/2563นพค./182/256317/08/2563ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างดูรายละเอียดประกาศ
95.งานซื้อ OTU4 Measurement for 100G Analyzer จำนวน 2 ST.2,568,000.0010/2563นพค./182/256317/08/2563ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างดูรายละเอียดประกาศ
96.งานซื้ออุปกรณ์ OLT ยี่ห้อ Huawei พร้อมอุปกรณ์ประกอบรองรับการนำสายสื่อสารลงดิน3,262,430.0010/2563นพค./182/256317/08/2563ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างดูรายละเอียดประกาศ
97.งานซื้ออุปกรณ์ OLT/CARD GPON ยี่ห้อ HUAWEI รองรับงานย้ายเคเบิลลงดินพื้นที่ บน.2.3959,918.4010/2563นพค./182/256317/08/2563ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างดูรายละเอียดประกาศ
98.งานจ้างเหมานำสายสื่อสารลงใต้ดิน ระยะที่ 1 ถนนพระราม 4 จากสามย่านมิตรทาวน์ ถึง แยกคลองเตย ชส.สุรวงศ์ และ ชส.ทุ่งมหาเมฆ5,350,000.0010/2563นพค./182/256317/08/2563ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างดูรายละเอียดประกาศ
99.งานจ้างเหมานำสายสื่อสารลงใต้ดิน ระยะที่1 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ จากแยกอโศกเพชรบุรี ถึงแยกคลองตัน และถนนเพชรบุรี จาก แยกประตูน้ำ ถึง แยกมักกะสัน ชส.เพลินจิต7,811,000.0010/2563นพค./182/256317/08/2563ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างดูรายละเอียดประกาศ
100.งานจ้างเหมานำสายสื่อสารลงใต้ดิน ระยะที่1 ถนนรัชดาภิเษก จากแยกอโศกสุขุมวิท ถึงแยกคลองเตย ชส.สุขุมวิท และถนนพระราม 4 จากสามย่านมิตรทาวน์ ถึง แยกคลองเตย ชส.เพลินจิต4,494,000.0010/2563นพค./182/256317/08/2563ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างดูรายละเอียดประกาศ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36